Σχεδιασµός διδακτικών παρεµβάσεων για την επίδραση των εικονικών περιβαλλόντων στην αντίληψη του χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στην παρούσα εργασία προτείνονται µια σειρά εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων για τη διερεύνηση της συµβολή τους στην ενίσχυση της αντίληψης ορισµένων ιδιοτήτων του χώρου από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι ιδιότητες αυτές ανήκουν στον τοπολογικό και προβολικό χώρο, και κύριος στόχος της µελέτης είναι η µεταφορά µάθησης από τις εικονικές σε πραγµατικές καταστάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 858)