Ψηφιακή γωνιά βιβλιοθήκης έναντι παραδοσιακής: στάσεις και απόψεις των νηπιαγωγών

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις απόψεις των νηπιαγωγών για την αντικατάσταση της παραδοσιακής «γωνιάς βιβλιοθήκης» απο τη ψηφιακή. Καθώς εφαρμόζουν την ανάγνωση λογοτεχνημάτων με χρήση υπολογιστή, τα ψηφιακά βιβλία (e-books) αποτελούν ένα μέσο με το οποίο φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την Παιδική Λογοτεχνία. Παράλληλα, αποτελούν μια καλή και με χαμηλό κόστος λύση στο πρόβλημα των φτωχών βιβλιοθηκών των νηπιαγωγείων. Παρ΄ όλα ταύτα, για ποικίλους λόγους οι νηπιαγωγοί διαφωνούν με την αντικατάσταση της παραδοσιακής «γωνιάς βιβλιοθήκης» απο τη ψηφιακή. Μερικοί απο αυτούς είναι η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, η μη φορητότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η έλλειψη αλληλεπίδρασης του αναγνώστη με τους γύρω, η χρήση λιγότερων αισθήσεων, η έλλειψη επαφής με το βιβλίο - αντικείμενο καθώς και η αποδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με ημιδομημένη συνέντευξη σε 45 νηπιαγωγούς και πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)