Ψηφιακή Αφήγηση: Ένα Πολλά Υποσχόμενο Διδακτικό Εργαλείο για τη Γόνιμη Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική της Λογοτεχνίας

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια παρουσίαση της ψηφιακής αφήγησης, ως πολύτιμου διδακτικού εργαλείου εν γένει, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη γόνιμη ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, με έμφαση στην καλλιέργεια των πολυγραμματισμών. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση των ψηφιακών ιστοριών, ειδικότερα, στο πλαίσιο της Διδακτικής της Λογοτεχνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 74)