Ψηφιακά Εργαλεία για την Ερεύνα και Διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών: «PERSEUS», «DIRT», «VOYANT», «TEXTAL».

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αξιοποιηθεί ιδιαίτερα, και στην έρευνα, στους κλάδους των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (Digital Humanities) και της Παιδαγωγικής τους (DH Pedagogy). Εκτός από την ψηφιοποίηση κειμένων, άλλα ψηφιακά εργαλεία συνεπικουρούν τον ερευνητή, κυρίως φιλόλογο ή ιστορικό, στη διερεύνηση γραπτών και άλλων πηγών. Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποβλέπει στο να αναδείξει κάποιες από τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδακτική της. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών, ερευνητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντλήσουν είτε υποδείγματα μεθοδολογίας ανθρωπιστικής έρευνας είτε παραδείγματα χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την ανανέωση της διδακτικής πρακτικής, προκειμένου να εμπνεύσουν κριτική σκέψη στους μαθητές τους. Το εργαστήριο κινείται σε δύο άξονες: i. Παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων (PERSEUS, DIRT, VOYANT, TEXTAL) που συνοδεύεται από φύλλα εξάσκησης στον υπολογιστή και ii. Παρουσίαση ερευνητικών ερωτημάτων, όπου ακολουθείται η πορεία σκέψης του φιλολόγου ερευνητή και εντοπίζεται η αρωγή των ΤΠΕ στη φιλολογική έρευνα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι χρήστες με τη λειτουργία των παραπάνω ψηφιακών εργαλείων και να είναι σε θέση να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα για να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Τα ειδικότερα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει το εργαστήριο είναι: Με ποια κριτήρια μπορούμε να επιλέξουμε ένα ψηφιακό εργαλείο; Πώς μπορούμε να εντάξουμε το ρόλο του «ερευνητή» σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες; Πώς μπορούμε να εργαστούμε ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές μας τη σημασία της λεξιλογικής διερεύνησης του κειμένου με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων; Μετά το αρχικό στάδιο της πρακτικής εξάσκησης στον η/υ, οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τα παραπάνω ερωτήματα και να παρουσιαστούν οι θέσεις τους σε ένα τελικό στάδιο σύνθεσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 23)