Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί μια προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης διδακτικής πρότασης για τη διδασκαλία των «Δικαιωμάτων του Παιδιού», όπως αυτά έχουν οριστεί από τη «Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού» και έχουν υιοθετηθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης δημοτικού σχολείου και αναμένεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. H διδακτική πρόταση σε θεωρητικό επίπεδο βασίζεται στο συνεργατικό μοντέλο μάθησης Jigsaw II και ενσωματώνει στοιχεία του μοντέλου «Κυριαρχία στη Μάθηση». Το τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον δομήθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου Lams. Στο εργαλείο αυτό ενσωματώθηκαν πόροι από το διαδίκτυο, οι οποίοι υποστηρίζουν τις δραστηριότητες και οδηγούν στην ουσιαστική κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)