Προτάσεις για την Υλοποίηση Εκπαιδευτικής ε- Πύλης και Εκπαιδευτικών Λογισµικών – Τρόποι Διδακτικής και Παιδαγωγικής Συµβολής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Στο ερώτημα εάν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν λειτουργικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η απάντηση είναι κατ’ αρχάς θετική αλλά σημασία έχει να βρεθούν τρόποι αξιοποίησης των εν λόγω τεχνολογιών ούτως ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, πεδία εφαρμογής θα μπορούσαν να είναι η απόδοση, η αποσαφήνιση, η κατανόηση, η εμπέδωση εννοιών, συμβόλων και αναπαραστάσεων, η διαδικασία σκέψης, η επικοινωνία και ο διάλογος. Η κύρια ιδέα είναι να βασιστεί η εκπαίδευση στα νέα διδα- κτικά και παιδαγωγικά μοντέλα όπως ο κοινωνικο-πολιτισμικός εποικοδομητισμός που οργανώνει την πορεία της γνώσης σε τέσσερις ενότητες: Διερευνώ τον πραγματικό/εμπειρικό κόσμο. Οικοδομώ τη γνώση σε σχέση με τις εμπειρίες. Συνεργάζομαι και συγκρίνω με τις απόψεις/γνώσεις των άλλων. Εφαρμόζω τη γνώση σε νέα περιβάλλοντα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)