Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Η ύπαρξη του μαθήματος πληροφορικής με τίτλο Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που σχετίζεται με την αλγοριθμική σχεδίαση και την επίλυση προβλημάτων, έχει πρωτεύοντα ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Ωστόσο, ως νέο αντικείμενο διδασκαλίας, παρουσίασε και ορισμένα προβλήματα. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια –κάτω από τους άξονες της εμπειρίας της διδασκαλίας στην τάξη και το εργαστήριο, όσο και με τη βοήθεια σχετικών ερευνών– να προσεγγιστούν τα προβλήματα αυτά και να κατατεθούν προτάσεις τόσο για την ανανέωση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος, όσο και του σχολικού βιβλίου. Οι βελτιώσεις αυτές, έχουν ως στόχο τη συνέχιση ύπαρξης του μαθήματος, όσο και την αναβάθμισή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1120)