Πλαίσιο αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C µέσω εκπ/κού λογισµικού

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα πλαίσιο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας βασικών εννοιών του προγραμματισμού και της γλώσσας C μέσω εκπαιδευτικού λογισμικού πολλαπλών αναπαραστάσεων. Το πλαίσιο αυτό στηρίζεται στις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδομιστικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη μάθηση. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας αξιολόγησης συνδυάζει την ποιοτική έρευνα πεδίου με τη φαινομενολογική προσέγγιση. Ως κεντρικό και συνδετικό στοιχείο του πλαισίου αυτού τοποθετείται η δραστηριότητα ανοικτού και ολιστικού τύπου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή του πλαισίου από το οποίο αντλούνται τα σενάρια των δραστηριοτήτων. Το πλαίσιο αυτό συνδυάζει τη ζωγραφική με τη χρήση βασικών γεωμετρικών σχημάτων και κατασκευών. Το πλαίσιο αυτό: α) είναι ενδιαφέρον για τους πιο πολλούς μαθητές, β) δίνει δυνατότητες κατασκευής προσωπικών επιλύσεων των προβλημάτων που τίθενται, γ) δίνει ευκαιρίες γραφικής επίλυσης ενός προγραμματιστικού προβλήματος από το μαθητή με άμεση διαχείριση εργαλείων για κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί στα έργα του, δ) δίνει ευκαιρίες για αυτοδιόρθωση μέσω της σύγκρισης με τη γραφική έξοδο των προγραμμάτων και ε) είναι οικείο στους μαθητές από το δημοτικό σχολείο απελευθερώνοντάς τους από το νοητικό φορτίο της κατανόησης σεναρίων που προέρχονται από δυσκολότερα γνωστικά αντικείμενα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 801)