Πλαίσιο Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων και Διδακτικής Αξιοποίησης Εκπαιδευτικού Λογισµικού Προσοµοίωσης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πλαίσιο ανάπτυξης δραστηριοτήτων και διδακτικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης για τη διδασκαλία εννοιών που σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία της κρυφής μνήμης. Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού ελήφθησαν υπόψη οι αντιλήψεις των φοιτητών, η αξιολόγηση υπαρχόντων σχετικών προγραμμάτων, και οι εκπαιδευτικοί στόχοι του αντίστοιχου μαθήματος της κρυφής μνήμης. Το λογισμικό αξιοποιήθηκε στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αποσκοπούν στην εννοιολογική αλλαγή των φοιτητών από το ερμηνευτικό πλαίσιο της κύρια μνήμης στο νέο ερμηνευτικό πλαίσιο της κρυφής μνήμης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε και στην ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)