Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Νέες Τεχνολογίες στο Δηµοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης

H εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση προκαλεί στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας μια έντονη επιστημονική συζήτηση που αφορά αφ’ ενός τη θεσμική, παιδαγωγική και διδακτική της ένταξη και αφ’ ετέρου την αποτελεσματική αξιοποίησή της. Το ενδιαφέρον της μελέτης στρέφεται στον επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας της Παραγωγής Γραπτού Λόγου μέσα από μια μελέτη περίπτωσης. Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη Παραγωγής Γραπτού Λόγου με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που οι ΝΤ προσφέρουν. Ως ερευνητικό αντικείμενο κρίθηκε σημαντικό, λόγω των γνωστών προβλημάτων που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν στη διδακτική τους πράξη αλλά και λόγω της σπουδαιότητας που, ο Γραπτός Λόγος ως σχολική επιδίωξη, εξακολουθεί να κατέχει, παραμένοντας στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε ως αυτοσκοπός είτε ως επιλεκτικός μηχανισμός. Ως ερευνητικό σχήμα επιλέχθηκε η έρευνα δράσης διότι κρίθηκε ως η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντιμετώπισης του προβλήματος. Η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε στην πράξη ως ιδιαίτερα σημαντική διότι άνοιξε πρωτόγνωρα μαθησιακά και διδακτικά μονοπάτια τόσο για τους μαθητές όσο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)