Παίζω, διερευνώ και µαθαίνω προγραµµατίζοντας τη χελώνα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις και εμπειρίες αναφορικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας με συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής καθώς και τη στήριξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Η συζήτηση στρέφεται γύρω από θέματα τα οποία αφορούν στην αλληλεπίδραση της διδακτικής πρακτικής και του Logo-like περιβάλλοντος και προτείνεται το εκπαιδευτικό σενάριο «Σχεδιάζω τα γράμματα - Δημιουργώ πολυμεσική εφαρμογή» ως πλαίσιο δραστηριοτήτων με αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού MicroWorlds Pro.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1133)