«Παιδαγωγικό Yπόβαθρο των Ψηφιακών Πόρων Εμπλουτισμού των Ηλεκτρονικών Σχολικών Βιβλίων των Θρησκευτικών»

Ο ψηφιακός εμπλουτισμός των βιβλίων των Θρησκευτικών εντάσσεται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου. Κατά την ανάπτυξη του υλικού δόθηκε έμφαση στην παιδαγωγική αξία του ώστε να υποστηρίζει: ευέλικτους τρόπους παρουσίασης/αναπαράστασης, ευελιξία στην ενίσχυση και ανατροφοδότηση και ευέλικτες προσεγγίσεις για δέσμευση στη μαθησιακή διαδικασία. Οι πόροι εμπλουτισμού παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και διαβαθμισμένη διαδραστικότητα και περιλαμβάνουν: εισαγωγικές παρουσιάσεις με συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων του μαθήματος, δραστηριότητες με διάφορες εφαρμογές διαδραστικού τύπου, χάρτες, συλλογές φωτογραφιών, βίντεο, σύνδεση με Βικιπαίδεια,/ηλεκτρονικό λεξικό, ασκήσεις διαφόρων τύπων. Για τη δημιουργία πόρων χρησιμοποιήθηκαν ανοικτά - ελεύθερα λογισμικά και εργαλεία συγγραφής και, όπου οι ανάγκες απαιτούσαν, εμπορικά λογισμικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 77)