Όψεις της σκέψης των µαθητών κατά τη διεργασία της ανάλυσης προβλήµατος

Η εργασία αυτή έχει ως επίκεντρο τη σκέψη των µαθητών κατά την ανάλυση ενός προβλήµατος της καθηµερινής ζωής. Η επίλυση προβληµάτων είναι ένας µεγάλος χώρος έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστηµών και στοιχεία χρησιµοποιούνται στην προσπάθειά µας να κατανοήσουµε τη σηµασία της προσέγγισης προβληµάτων από τους µαθητές στο πλαίσιο της Πληροφορικής. Τα ερευνητικά δεδοµένα αυτής της µελέτης έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» της Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Οι απαντήσεις των µαθητών όταν τους ζητήθηκε να αναλύσουν ένα καθηµερινό πρόβληµα µελετήθηκαν και εντοπίστηκαν συλλογισµοί οι οποίοι υποδεικνύουν εννοιολογικά προβλήµατα. Τα εννοιολογικά αυτά προβλήµατα έχουν κατηγοριοποιηθεί και παρουσιάζονται. Διδακτικές προτάσεις για την αντιµετώπισή τους συζητούνται επίσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 753)