Οι κατανοήσεις των παιδιών για την έννοια της µεταβλητής κατά την εµπλοκή τους σε διερευνητικές δραστηριότητες σε υπολογιστικό περιβάλλον

Το άρθρο αυτό περιγράφει τις κατανοήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν από πέντε οµάδες συνεργαζόµενων παιδιών για την έννοια της µεταβλητής, κατά την ενασχόλησή τους µε τις δραστηριότητες µαθηµατικού µικρόκοσµου βασισµένου σε εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας. Ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας υποστηριζόµενη και από ορισµένα ποσοτικά δεδοµένα, δείχνει ότι όταν τα παιδιά εµπλέκονται σε δραστηριότητες και καταστάσεις οι οποίες έχουν νόηµα για αυτά, µπορούν να αναπτύσσουν κατανοήσεις για ορισµένες πτυχές της έννοιας της µεταβλητής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 548)