Οι φίλοι μας από το «άλλο» Νηπιαγωγείο

Η χρήση των Τ.Π.Ε. σε τάξεις νηπιαγωγείου μπορεί να είναι διανοητικά προκλητική και μορφωτική εμπειρία. Οι δραστηριότητες με τη χρήση του υπολογιστή δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσουν την δημιουργικότητα τους, να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και να προσεγγίζουν αποτελεσματικά την νέα γνώση. Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί μελέτη περίπτωσης και υλοποιήθηκε κυρίως στις τάξεις του 9ου και 16ου Νηπιαγωγείων Κορίνθου και σε σχολεία του eξωτερικού. Σκοπός του Προγράμματος υπήρξε η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη συνεργασίας, επικοινωνίας και καλλιέργειας των διαπροσωπικών σχέσεων σε μαθητές διαφορετικών σχολείων. Ο υπολογιστής χρησίμευσε ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας των παιδιών. Το Πρόγραμμα προσεγγίστηκε μέσω της Βιωματικής- Ενεργητικής και Συνεργατικής Μάθησης, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργήθηκαν δεξιότητες χειρισμού των Τ.Π.Ε. Οι ανάγκες του 21ου αιώνα καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία, ήδη από την ηλικία της προσχολικής εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)