Οι Δραστηριότητες ως Δοµικό Στοιχείο Μάθησης + Συνεργασίας στο SCALE

Το SCALE είναι ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Περιβάλλον Μάθησης που υποστηρίζει την εξατομικευμένη και τη συνεργατική μάθηση. Το SCALE δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιτύχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους του γνωστικού αντικειμένου που αφορούν στις προς μάθηση έννοιες μέσα από την εκπόνηση ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων καθώς και να καλλιεργήσει ικανότητες/δεξιότητες συνεργασίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού του περιβάλλοντος και τα δομικά στοιχεία της δραστηριότητας που αφορούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο πλαίσιο «πράξης», στο πλαίσιο καθοδήγησης και στα εργαλεία της δραστηριότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)