Ο Yπολογιστής στο Ελληνικό Δημόσιο Νηπιαγωγείο:Η εμπειρία του νηπιαγωγείου Καπαρελλίου

8 χρόνια εργασίας µε υπολογιστή σε µια τάξη ελληνικού νηπιαγωγείου. Ποιος ο σκοπός; Ποιος ο στόχος, το περιεχόµενο και η προοπτική µιας τέτοιας εκπαιδευτικής προσέγγισης; Μπορεί η χρήση των υπολογιστών να συνδυαστεί µε άλλους εκπαιδευτικούς τοµείς; Οι Ευρωπαϊκές πολυεταιρικές συµπράξεις συνεισφέρουν στον προαναφερθέντα στόχο; Πως µπορεί ο δάσκαλος να βελτιώσει την καθηµερινή σχολική του ζωή χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες;
(Πλήθος ανακτήσεων: 3)