Ο Τόπος μας. Το περιβάλλον και οι άνθρωποι. Ένα διδακτικό σενάριο-αφόρμηση για έρευνα πάνω στην αξιοποίηση του διαδικτύου από μαθητές γυμνασίου στο στάδιο της αναζήτησης και επιλογής υλικού.

Επειδή η γνώση του άμεσου φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με σημείο αναφοράς τον άνθρωπο συμβάλλει στην κατανόηση της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής συγκρότησης της κοινωνίας στην οποία ζει κανείς, αλλά και του ευρύτερου κόσμου μέσα από συγκρίσεις, η παρούσα διδακτική πρόταση, διαπνεόμενη από τις αρχές της διερευνητικής μάθησης, εμπλέκει τους διδασκόμενους σε διαδικασίες αυθεντικής επιστημονικής έρευνας, για να γνωρίσουν τον τόπο τους. Ακολούθως, οι μαθητές συμπαράγουν κείμενα για συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις, στα οποία αξιοποιούν εμπειρίες, βιώματα, επεξεργασμένο υλικό από την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο, αλλά και στοιχεία περιγραφικού, αφηγηματικού, επιχειρηματικού λόγου και πολυτροπικότητας, οικοδομώντας τη γνώση. Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται, ως εργαλείο γνώσης, έρευνας, συνεργατικής μάθησης και δημιουργικής γραφής. Η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια κατά την υλοποίηση του σεναρίου διεξάγει έρευνα μέσω παρατήρησης και συνέντευξης για την ανταπόκριση των μαθητών στις απαιτήσεις μιας έρευνας και μάλιστα στη φάση της αναζήτησης και επιλογής διαδικτυακού υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)