Ο κοινωνικός ρόλος των Πολυχρηστικών Εικονικών Περιβαλλόντων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Η υλοποίηση συνεργατικών υπολογιστικών περιβαλλόντων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση και αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα αν και η ανάπτυξή τους είναι αρκετά περιορισμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τί είναι αυτά τα περιβάλλοντα, ποιά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την κοινωνική τους πλευρά, ποιές δυνατότητες παρέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας που επιτρέπουν. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στηριζόμενες στην τεχνολογία αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 748)