Ο Διαδραστικός Χαρακτήρας των Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης στο Νηπιαγωγείο

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο έχει επιφέρει πολλές αλλαγές τόσο στον τρόπο διδασκαλίας και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και στις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές για να κατακτήσουν νέα γνώση αλλά και να αναπτυχθούν ολόπλευρα σε κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο ως άτομα και ως πολίτες του κόσμου. Στην εργασία αυτή αναμένεται να εξεταστεί πρωτίστως σε ποιο βαθμό επηρεάζεται το μαθησιακό πλαίσιο μιας τάξης ενός νηπιαγωγείου από την εμπλοκή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης και σε ποιο βαθμό είναι δυνατό να αναπτυχθούν συνεργατικές προσεγγίσεις μάθησης μεταξύ νηπίων διαφορετικών σχολικών μονάδων και χωρών. Επίσης θα αναδειχθεί και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται μέσω της αξιοποίησης τέτοιου είδους Κοινοτήτων το σχολικό κλίμα του νηπιαγωγείου αλλά και εμπλουτίζεται το πολιτισμικό και επικοινωνιακό προφίλ των μαθητών που συμμετέχουν σε μια τέτοια Κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)