Ο Διδακτικός Σχεδιασµός ως Διαδικασία Οικοδόµησης της Γνώσης Παιδαγωγικού Περιεχοµένου που Σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε.

Κατά τη διάρκεια μαθημάτων για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις διαδικασίες ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε ένα Μοντέλο Διδακτικού Σχεδιασμού και διερευνήθηκε κατά πόσον η διαδικασία αυτή μπορούσε να υποβοηθήσει την ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε. Η ΠΓΠ, όπως χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, βασίστηκε στον ορισμό του Shulman (1986) αλλά είχε ευρύτερο εννοιολογικό περιεχόμενο, ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. Με βάση αυτή τη θεώρηση, οι τρόποι με τους οποίους αλληλεπιδρούν η γνώση για τα εργαλεία και τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., η παιδαγωγική γνώση και η γνώση για τους μαθητές και το περιβάλλον της διδασκαλίας διαμορφώνουν την ΠΓΠ που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε. Από την ανάλυση των διδακτικών σεναρίων που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διδακτικού σχεδιασμού μαθησιακών περιβαλλόντων με ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική για την οικοδόμηση της ΠΓΠ που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)