Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Εμπειρία και Προβληματισμοί μιας Διαδρομής

Στην παρούσα εισήγηση κατατίθενται η εμπειρία και οι προβληματισμοί μας σχετικά με το όλο πλέγμα των παραγόντων που συμμετέχουν στο θέμα της εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: έρευνα, επιμόρφωση, αναλυτικό πρόγραμμα, σχολικό βιβλίο, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς κ.ά., όπως προέκυψαν μέσα από τη δράση σε τομείς της Επιμόρφωσης, των Παιδαγωγικών Τμημάτων, καθώς και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1463)