Νέες Πρακτικές µε Νέα Εργαλεία στην Τάξη: Κατάρτιση Επιµορφωτών για τη Δηµιουργία Κοινοτήτων Αξιοποίησης των ΝΤ στο Σχολείο

Στο άρθρο αναπτύσσεται προβληµατισµός για την υποστήριξη ανθρώπινων διαδικασιών µε στόχο τη µετάβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί ως πεδίο ένα πρόγραµµα κατάρτισης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµένου να λειτουργήσουν ως ενδοσχολικοί επιµορφωτές για την αξιοποίηση των ΝΤ σε όλα τα αντικείµενα. Η µέθοδος και τα αντικείµενα του προγράµµατος κατάρτισης είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε ο επιµορφωτής: α) να είναι άρτια εκπαιδευµένος στην παιδαγωγική αξιοποίηση και τη χρήση των ανάλογων εργαλείων της υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας β) να είναι σε θέση να διεξάγει ενδοσχολική επιµόρφωση µε στόχο την καθιέρωση διδακτικών και µαθησιακών δραστηριοτήτων στην τάξη, που να αξιοποιούν εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, για ενεργοποίηση των διαδικασιών µετεξέλιξης της εκπαιδευτικής πρακτικής και του ρόλου του εκπαιδευτικού. Στη συζήτηση συµπεριλαµβάνονται οι πρώτες διαπιστώσεις από την λειτουργία του προγράµµατος αυτού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)