Νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε τη βοήθεια εφαρµογών γενικής χρήσης

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον προκειμένου να έχει θετική επίδραση στην ποιότητα της μάθησης πρέπει να υπερβαίνει την επιδίωξη απόκτησης δεξιοτήτων και να εμπλέκει τους μαθητές σε ένα ανώτερο γνωστικό επίπεδο. Σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν αρκεί μόνο η εκμάθηση και η γνώση μιας εφαρμογής αλλά και μια άλλου είδους διανοητική ενασχόληση με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι μαθητές μαθαίνουν με τη χρήση της τεχνολογίας και όχι για την τεχνολογία. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να ενημερώσει για το πως η εκμάθηση και η χρήση των εφαρμογών του υπολογιστή γενικής χρήσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδυάζουν τον τεχνολογικό αλφαβητισμό με την επιδίωξη μαθησιακών στόχων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1263)