Μοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού - Η συµµετοχή του µαθητή ως αξιολογητή

Στην παρούσα εργασία καταγράφηκαν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις συµµετοχής του αξιολογητή- µαθητή στο προτεινόµενο µοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού. Το προτεινόµενο πρωτότυπο µοντέλο αξιολόγησης, περιλαµβάνει τον τύπο της ποσοτικής τυποποιηµένης αξιολόγησης και τον τύπο της ποιοτικής τυποποιηµένης αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού. Στην ποσοτική τυποποιηµένη αξιολόγηση, συµµετέχουν ως αξιολογητές, εκπαιδευτικοί του γνωστικού αντικειµένου, παιδαγωγοί - ειδικοί της διδακτικής µεθοδολογίας, τεχνικοί πολυµέσων, µαθητές. Στην ποιοτική τυποποιηµένη αξιολόγηση (παρατήρηση κατά τη χρήση του λογισµικού), αξιολογητές είναι εκπαιδευτικοί του γνωστικού αντικειµένου, που παρατηρούν χρήστες - µαθητές και συνεπικουρούνται από εξειδικευµένους συντονιστές της διαδικασίας. Η δηµιουργία τυποποιηµένων εργαλείων συλλογής δεδοµένων (ερωτηµατολόγια) για όλες τις κατηγορίες αξιολογητών αποτελεί τµήµα της παρούσας έρευνας. Στο προτεινόµενο µοντέλο αξιολόγησης κάθε απαραίτητο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού λογισµικού πιστοποιείται από ένα ή περισσότερα ερωτήµατα, που στο καθένα δίνεται µια ιδιαίτερη βαρύτητα, Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε κάθε κατηγορία αξιολογητών και κάθε τύπο αξιολόγησης, υποστηρίζοντας έτσι µε ιδιαίτερο τρόπο το µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων του προτεινόµενου µοντέλου αξιολόγησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχεδίαση και η υλοποίηση του ανοικτού πληροφοριακού συστήµατος αξιολόγησης ΠΛΑΤΟ, που περιέχει τη προτεινόµενη µεθοδολογία αξιολόγησης, τη βάση ερωτηµατολογίων κατά αξιολογητή και τύπο αξιολόγησης, το τµήµα αξιολόγησης και το τµήµα αξιολόγησης αξιολογητών. Το µοντέλο αξιολόγησης εφαρµόσθηκε πειραµατικά σε έρευνα που διεξήχθη σε διάφορα σχολεία της Ελλάδος για ένα εκπαιδευτικό λογισµικό, περιλάµβανε όλες τις προτεινόµενες κατηγορίες αξιολογητών και τύπους αξιολόγησης και είχε ως στόχο την πιστοποίηση του προτεινόµενου µοντέλου αξιολόγησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1267)