«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκουπιδάκι…» Διδακτικό σενάριο με θέμα τη δημιουργία ψηφιακού βιβλίου από νήπια

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση του πολυγραμματισμού διαμέσου της δημιουργίας ενός ψηφιακού βιβλίου από ομάδα νηπίων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση με τα νέα μέσα (new media) και την επίδραση τους στην ανθρώπινη επικοινωνία, ειδικά αναφορικά με τη δημιουργία νοημάτων με τη χρήση διαφορετικών τρόπων (modes). Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασμού που διέπουν το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο που καταρτίστηκε. Το σενάριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου με θέμα την ανακύκλωση με τη χρήση διαφόρων εργαλείων λογισμικού (παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης και δημιουργίας-έκφρασης). Στο τρίτο μέρος της εργασίας περιγράφεται διεξοδικά η υλοποίηση του σεναρίου και αναλύονται οι δραστηριότητες που το απαρτίζουν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αποτίμηση της εφαρμογής του σεναρίου και τη συζήτηση των κυριοτέρων συμπερασμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 116)