Μια διδακτική προσέγγιση σε έννοιες του προγραµµατισµού µέσω των Προτύπων Σχεδίασης (“design patterns”)

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών προσπαθειών που στοχεύουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων και την σχεδίαση εργαλείων και περιβαλλόντων για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσον αφορά έννοιες του αντικειμένου αυτού. Στην εργασία αυτή γίνεται εισαγωγή της έννοιας του προτύπου σχεδίασης (“design pattern”) και προτείνεται αυτή σαν μέθοδος τεκμηρίωσης των καλών πρακτικών της αντιμετώπισης προβλημάτων Διδακτικής σε έννοιες του Προγραμματισμού. Παρατίθεται μια “απόπειρα υλοποίησης” ενός προτύπου για την διδασκαλία της δομής επιλογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 955)