Μια απόπειρα εφαρµογής της ταξινοµίας του Bloom στον ψηφιακό εγγραµµατισµό

Η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εκπαίδευση, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές στην τεχνολογία και την κοινωνία, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Η σημερινή εκπαίδευση, μεταξύ των άλλων, αποσκοπεί στο να καταστήσει τους μαθητές ψηφιακώς εγγράμματους. Στην παρούσα προσδιορίζεται το νόημα του ψηφιακού εγγραμματισμού και επιχειρείται μια ταξινόμηση των διδακτικών στόχων του ψηφιακού εγγραμματισμού με τη βοήθεια της ταξινομίας του Β. Bloom.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1361)