«Μέτρον Χρηµάτων Άνθρωπος: Οι ανθρωπιστικές αξίες ως προϋπόθεση υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση»

Σ’ αυτή την εργασία εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στον ορισμό και τη φύση του Ηλεκτρονικού Αλφαβητισμού (ΗΑ) των εκπαιδευτικών και προτείνεται ένα τριμερές μοντέλο κατανόησης του ΗΑ που περιλαμβάνει το λειτουργικό, τον πολιτιστικό και τον κριτικό εναλφαβητισμό στους Η/Υ. Το παραπάνω μοντέλο εστιάζει στις ανάγκες του δασκάλου χρήστη και όχι στις απαιτήσεις της χρήσης Η/Υ με στόχο τη μοντελοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των δασκάλων. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα ποσοτικής μέτρησης και ποιοτικής ερμηνείας των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας. Ο ΗΑ αντιμετωπίζεται ως επαγγελματικό προσόν για τους δασκάλους, ενώ προκύπτει ως αποτέλεσμα της έρευνας ότι οι ανθρωπιστικές αξίες αποτελούν ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό του «Ελληνικού μοντέλου» υιοθέτησης των Νέων Τεχνολογιών στο σχολικό σύστημα. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις που αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τη διεθνή συνεργασία για θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 958)