Μετασχηµατιστικές διεργασίες στο πλαίσιο εκπαίδευσης του παραδοσιακού σχολείου κατά την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο πώς αντιλαμβάνονται τα διδακτικά οφέλη της τεχνολογίας καθώς και το είδος των μετασχηματισμών που αυτή επάγει στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο εκπαίδευσης, οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εμφανίζονται πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση αποδεκτών διδακτικών μεθόδων ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζουν τη χρήση τους ώστε να μειώσουν τις ασυμβατότητες που παρατηρούνται σε σχέση με τις επικρατούσες αντιλήψεις και δομές εκπαίδευσης. Για την βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου «ΤΠΕ στο σχολείο» χρησιμοποιούμε το πλαίσιο της θεωρίας δραστηριότητας και υποστηρίζουμε ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση της τεχνολογίας υπηρετεί πάντα το κυρίαρχο νόημα που της αποδίδει το σύστημα δραστηριότητας στο οποίο αυτή ενσωματώνεται. Προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού αυτού του νοήματος στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο, προτείνουμε την ανάπτυξη των «διευρυμένων κοινοτήτων μάθησης» στις οποίες σχολεία και εξωσχολικά συστήματα δράσης συν-διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αυθεντικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 611)