Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Η εργασία αυτή διερευνά τις στάσεις των μαθητών γυμνασίου απέναντι στη Φυσική με τις ΤΠΕ. Συμμετείχαν 90 μαθητές Γ’ γυμνασίου από το Ζάννειο πειραματικό Γυμνάσιο του Πειραιά. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις του ψηφιακού σχολείου από το διαδραστικό σχολικό βιβλίο της Φυσικής. Για τη διερεύνηση των στάσεων διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο και αναδείχθηκαν τέσσερις παράγοντες-κλίμακες, «στάσεις απέναντι στη Φυσική», «εκμάθηση της Φυσικής με ΤΠΕ», «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία» και «κατανόηση Φυσικής μέσω προσομοιώσεων». Οι σημαντικές συσχετίσεις αφορούσαν (α) τις «στάσεις απέναντι στην εκμάθηση Φυσικής με υπολογιστή» με την «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία», (β) την «κατανόηση μέσω προσομοιώσεων» με την «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία» και με τις «στάσεις απέναντι στη Φυσική», και (γ) την «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία» με το «φύλο». Οι μαθητές με υψηλότερη αυτοπεποίθηση στην τεχνολογία δήλωσαν θετικότερες στάσεις απέναντι στην εκμάθηση Φυσικής με ΤΠΕ. Προτείνεται η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις στάσεις των μαθητών και τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)