Μελέτη συμπαραγωγής κειμένου στην πλατφόρμα Moodle στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄ Γυμνασίου

Η παρούσα εισήγηση διερευνά τον τρόπο λειτουργίας και τις παιδαγωγικές δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης στο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον Moodle μέσα από την ανάλυση διδακτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε στο γλωσσικό μάθημα της Γ΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές κλήθηκαν να διαπραγματευτούν ένα ζήτημα και να συν-γράψουν κείμενα, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στα ευρήματα της ανάλυσης εντάσσονται ο εντοπισμός στρατηγικών οικοδόμησης γνώσης και συνεργατικής γραφής, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε όλα τα στάδια της εργασίας και η παραγωγή συνεργατικού κειμένου με βάση τις προδιαγραφές. Τα παραχθέντα κείμενα έδειξαν επίσης ότι οι μαθητές βελτίωσαν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Η έρευνα έδωσε σημαντικά ευρήματα για το ρόλο της συνεργατικής γραφής, η οποία ενίσχυσε τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών, τον ψηφιακό τους εγγραμματισμό και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως την αυτονομία και την ενεργό μάθηση. Επίσης ανέδειξε τις δυνατότητες ένταξης των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Οι μαθητές αποτίμησαν θετικά τη μαθησιακή εμπειρία μέσω των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων ενώ κατέδειξαν περιορισμούς και προβληματισμούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)