Κυκλοφορικό σύστημα: Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Έχει πλέον αποδειχθεί ότι η μάθηση συνδέεται όχι μόνο με την μετάδοση γνώσεων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων. Για την επίτευξη, όμως, των στόχων αυτών απαιτείται η δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης και ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα. Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει μαθητοκεντρικές διδασκαλίες και να επιλέγει κατάλληλες μεθόδους, τεχνικές και μέσα διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές/-τριές του να γίνουν «επιστήμονες» και «ερευνητές», καθώς και να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Βασισμένοι, λοιπόν, στις αρχές του Νέου Σχολείου και στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε το σενάριο «Κυκλοφορικό σύστημα» στη Στ΄ Δημοτικού. Τα αποτελέσματα της υλοποίησής του ήταν ενθαρρυντικά, καθώς τα παιδιά αντιλήφθηκαν και διόρθωσαν τις λανθασμένες αρχικές τους ιδέες. Εκτός από τις γνώσεις που απέκτησαν, μυήθηκαν και σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 76)