Κατάκτηση Ψηφιακού Γραμματισμού στις Α΄ και Β΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Με την ευκαιρία της εισαγωγής του μαθήματος της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) το 2010 στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε εθνογραφική έρευνα σε ένα από τα σχολεία αυτά, με σκοπό τη διερεύνηση της κατάκτησης του ψηφιακού γραμματισμού στην Α΄ και Β΄ τάξη σύμφωνα με τους στόχους που ορίζει το επικαιροποιημένο Α.Π.Σ. του μαθήματος των Τ.Π.Ε., αλλά και της διαχείρισης της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στις ίδιες τάξεις από τους/τις εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. Οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων που επιλέχτηκαν ήταν η συμμετοχική, συστηματική παρατήρηση στο εργαστήριο Πληροφορικής του 10ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ε.Α.Ε.Π. Καλαμαριάς με δείγμα 49 μαθητές/μαθήτριες της Α΄ τάξης, 50 μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης και τους/τις 4 εκπαιδευτικούς τους της Πληροφορικής, επίσης η εθνογραφική συνέντευξη με τους/τις ίδιους/ίδιες μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο το ποιοτικό μέρος της έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)