Ηλεκτρονική Κατάρτιση και Υποστήριξη Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σχεδίαση ενός Διαδικτυακού συστήματος ηλεκτρονικής κατάρτισης και υποστήριξης αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με στόχο τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων μέσω της χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών και των πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Σκοπός του προτεινόμενου συστήματος είναι η κατάρτιση των αγροτικών ΜΜΕ τόσο σε θέματα νέων τεχνολογιών όσο και σε θέματα γεωπονικού ενδιαφέροντος μέσω παροχής (α) εκπαιδευτικού υλικού εξατομικευμένου στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους ή/και (β) on-line εκπαίδευσης από συμβούλους κατάρτισης εξ αποστάσεως. Το σύστημα θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος (πληροφοριομεσίτης - έμπιστη τρίτη οντότητα) μεταξύ εκπαιδευτικού υλικού/συμβούλων κατάρτισης εξ αποστάσεως και ΜΜΕ που επιθυμούν να εκπαιδευτούν μέσω Διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 601)