Η Συστημική προσέγγιση των προϊόντων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Σύνδεση Γενικής – Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης υπό κοινό άξονα

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση των προϊόντων των ΤΠΕ στη Γενική και Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Συστημικής Προσέγγισης της σχολικής και κατ’ επέκταση της κοινωνικής γνώσης. Συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτών αποτελούν οι ΤΠΕ, που από την μία πλαισιώνουν τον εκπαιδευτικό χώρο ως κοινωνικο-οικονομικά παράγωγα (άτυπα) και από την άλλη, παράλληλα, επιδρούν στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα ως μέρος αυτού. Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται η αποσαφήνιση του όρου e-book και παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της Ηλεκτρονικής Μάθησης ως βασική συνιστώσα των σύγχρονων εικονικών περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν κατά την αξιοποίηση των ΤΠΕ υπό μία Ενιαία εκπαιδευτική πολιτική. Μέσω της αξιοποίησης των συστημικών αρχών, προσαρμοσμένων στον κώδικα Ενιαίας Αγωγής επιχειρείται: α) να καταστεί σαφής η σύνδεση των κοινωνικών αλλαγών με τις εκάστοτε εξελίξεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, ως συγκοινωνούντα δοχεία, β) να αναγνωριστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ ως συνδετικού χαρακτήρα για την Γενική και Ειδική (Ενιαία) Αγωγή και Εκπαίδευση, γ) να παρουσιαστούν τα οφέλη αξιοποίησης των ηλεκτρονικών προϊόντων και των e- books για τα άτομα με αναπηρία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 11)