Η συμβολή του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 στην εκπαίδευση, με τη δημιουργία υποδομών και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας

(Πλήθος ανακτήσεων: 619)