Η στάση των µαθητών της Β/θµιας Εκπαίδευσης της Ρόδου απέναντι στην Πληροφορική

Η εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, αποτελεί πραγματικότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι διαδομένη η άποψη ότι η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας επηρεάζει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και προσδιορίζει αλλαγές για το κοντινό μέλλον τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο συνθηκών, μέσων και οργάνωσης του εκπαιδευτικού χώρου. Παρά την ύπαρξη πληθώρας προβλημάτων που οφείλονται τόσο στην έλλειψη επαρκούς εξοπλισμού όσο και στην απουσία εξειδικευμένου προσωπικού, η Πληροφορική τείνει με το χρόνο να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σχολικής πρακτικής και πεδίο μελέτης και έρευνας. Στην εισήγηση αυτή γίνεται μια πρώτη προσέγγιση της άποψης των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου σχολικών μονάδων της νήσου Ρόδου σε σχέση με την Πληροφορική, έτσι όπως καταγράφηκε σε ανώνυμα ερωτηματολόγια. Θεωρώντας επίσης ότι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, διερευνάται η σχέση τους με τη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 844)