Η προπαίδεια του 11: Μία διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ και ρεαλιστικά μαθηματικά

Στο άρθρο παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση με ρεαλιστικά μαθηματικά και συγκεκριμένα η προπαίδεια του 11. Αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο των ρεαλιστικών μαθηματικών, το άρθρο έχει στόχο αρχικά να καταδείξει τη χρησιμότητά τους έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας και, σε δεύτερο επίπεδο, κατά πόσο συμβάλλουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε ένα λογισμικό με πέντε δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα-σύμφωνα με τη θεωρία των ΡΜ – με τη βοήθεια του προγράμματος flash CS3 PROFESSIONAL και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τους διδακτικούς στόχους, όπως αυτοί προτείνονται από το βιβλίο του δασκάλου. Περιγράφεται μια πρόταση αξιολόγησης των τιθέμενων στόχων με τη χρήση σταθμισμένων τεστ ως προοπτική για μελλοντική έρευνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)