Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο Σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Η εισαγωγή στο σχολείο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επι-κοινωνίας, είναι πλέον αναγκαιότητα. Στόχος πρέπει να είναι αφενός η εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη χρήση ιούς και αφετέρου η αξιοποίηση τους στη διαδικασία της μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχε-δίασε, προγραμμάτισε και ήδη υλοποιεί μια σειρά έργων τα οποία και παρουσιάζουμε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2447)