«Η Μικρασιατική Εκστρατεία». Μια Προσέγγιση των Ιστορικών Γεγονότων με τη Μέθοδο των Έξι Καπέλων της Σκέψης, στο Πλαίσιο ενός eTwinning Project»

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Δημιουργική σκέψη και ιστορικά γεγονότα: ‘Η Μικρασιατική Εκστρατεία’ ένα eTwinning project» έχει αναπτυχθεί για την ανάδειξη και αξιοποίηση της δημιουργικής σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας. Η πρότασή μας για ανάπτυξη ενός συνεργατικού ευρωπαϊκού προγράμματος βασίζεται στην προστιθέμενη αξία που προσφέρει στη μάθηση η συνεργασία με σχολικές μονάδες άλλων χωρών, ως προς την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη χρήση ΤΠΕ, που αποτελούν μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά και μέσο έρευνας, επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Εκτός από τα οφέλη που προκύπτουν για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας, σημαντικά οφέλη προκύπτουν για τους μαθητές με την εφαρμογή τεχνικών δημιουργικής σκέψης, όπως τα 6 καπέλα της σκέψης (Six Thinking Hats), εφόσον μαθαίνουν να σκέφτονται πολύπλευρα και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα μαθήματα ή καταστάσεις. Το CSCL περιβάλλον, στην προκειμένη περίπτωση το Twinspace, αποτελεί μέσο υλοποίησης και ανάδειξης της συνεργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 137)