Η έννοια της µεταβλητής στον Προγραµµατισµό : δυσκολίες και παρανοήσεις µαθητών του Ενιαίου Λυκείου

Στην εργασία αυτή µελετώνται οι αντιλήψεις µαθητών του Ενιαίου Λυκείου σχετικά µε την έννοια της πληροφορικής µεταβλητής και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο χειρισµό µεταβλητών κατά την επίλυση προβληµάτων προγραµµατισµού. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι οι µαθητές του δείγµατος ακολουθούν, στην πλειονότητά τους, τη µαθηµατική αναπαράσταση για την έννοια της µεταβλητής και την αναπαράσταση της ισότητας για την εντολή εκχώρησης. Επιπρόσθετα, αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στη διάκριση των µεταβλητών που χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα, καθώς και του τύπου τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 683)