Η διδακτική της Πληροφορικής στη Β/θµια Εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε µια διενεργηθείσα έρευνα στο Ν. Ευβοίας κατά το σχολικό έτος 1999-2000. Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή αντιλήψεων και δυσκολιών που έχουν οι µαθητές από το Γυµνάσιο µέχρι και τα ΙΕΚ γύρω από το γνωστικό αντικείµενο «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε προγραµµατιστικό Περιβάλλον»
(Πλήθος ανακτήσεων: 649)