Η χρήση του λογιστικού πακέτου Microsoft Excel για τη δημιουργία εφαρμογών στη Χημεία Λυκείου

Από τα πολύ υψηλής πολυπλοκότητας θέματα στο μάθημα της Χημείας της Α Λυκείου, είναι η διδασκαλία των μεταθετικών αντιδράσεων μεταξύ ιοντικών ενώσεων. Η αναπαράσταση με ατομικά προσομοιώματα μπορεί να υποστηρίξει την κατανόηση του μηχανισμού στις αντιδράσεις μεταξύ μορίων, ως ενδιάμεση μεταξύ της λεκτικής περιγραφής και της συμβολικής αναπαράστασης με χημικές εξισώσεις. Αυτό, όμως, αν χρησιμοποιηθεί στις ιοντικές ενώσεις δημιουργεί ανεπιθύμητες παρανοήσεις που εδραιώνονται στην μακροπρόθεσμη μνήμη των μαθητών. Η διερεύνηση του μηχανισμού των αντιδράσεων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση εφαρμογής του Excel, όπου με την εισαγωγή συνδυασμού κατάλληλων συναρτήσεων σε κελιά, είναι δυνατό να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό διαδραστικό λογισμικό. Η χρήση της εφαρμογής, παράλληλα με το φύλλο δραστηριότητας, που δοκιμάστηκε στα τέσσερα τμήματα της Α τάξης στο Πειραματικό Λύκειο της Ιωνιδείου, αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική από τη δοκιμασία αξιολόγησης που ακολούθησε στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1205)