Η χρήση του λογισμικού Marketing Plan στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ των ΤΕΕ. Μια διδακτική προσέγγιση για τα ΤΕΕ.

(Πλήθος ανακτήσεων: 1059)