Η χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μια ενδεικτική πρόταση για την Γ΄ Γυμνασίου

Το κείμενο περιγράφει διδακτική πρόταση για τη Νεοελληνική Γλώσσα με χρήση του διαδικτύου, η οποία ενδεικτικά εφαρμόζεται στην 3η Ενότητα του διδακτικού εγχειριδίου Γ΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα επικεντρώνεται στο θεματικό άξονα «ο ρόλος των προκαταλήψεων και στερεοτύπων στις σχέσεις μας με τους άλλους» με έμφαση σε δραστηριότητες κατανόησης κειμένου, λεξιλογίου και παραγωγής λόγου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1059)