Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Η εισήγηση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρώτα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια περιγράφεται σύντομα μια σειρά μαθημάτων με χρήση Η/Υ και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε μέσα από αυτά τα μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών και τη δημιουργία νέων κινήτρων για μάθηση πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια έρευνας που διεξήχθη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)