Η χρήση ενός προγράµµατος εννοιολογικής χαρτογράφησης στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Στην παρούσα εργασία μελετάται η σχεδίαση δραστηριοτήτων εννοιολογικής χαρτογράφησης για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία με χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως παράδειγμα τέτοιου λογισμικού χρησιμοποιείται το Kidspiration™. Το Kidspiration είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον για εννοιολογική χαρτογράφηση και αφορά παιδιά νηπιαγωγείου έως και παιδιά της τρίτης τάξης δημοτικού. Στην εργασία περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1570)