Η αξιοποίηση του STEM στη μελέτη της οριζόντιας βολής

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 37 μαθητές της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής θετικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε μια διδακτική προσέγγιση που είχε ως σκοπό να μελετήσουν οι μαθητές το φαινόμενο της οριζόντιας βολής ακολουθώντας διαδικασίες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Η δομή του διδακτικού σεναρίου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η διδακτική πρακτική βασίστηκε στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης όπου οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες προσπάθησαν να ανακαλύψουν τους νόμους που διέπουν το φαινόμενο της οριζόντιας βολής. Στη συνέχεια της εργασίας αναλύεται το διδακτικό σενάριο (σχέδιο μαθήματος, φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης) καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εντάχθηκε η μεθοδολογία STEM στη διδακτική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)