Η Αξιολόγηση Εργασιών από τους Εκπαιδευόµενους ως Εργαλείο Μάθησης-Αξιολόγησης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μέσω του Διαδικτύου με χρήση εφαρμογών γενικού σκοπού, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαίδευση από Απόσταση» και η οποία αφορά στην εφαρμογή της διδακτικής στρατηγικής και μεθόδου αξιολόγησης «Αξιολόγηση Εργασιών από τους Εκπαιδευόμενους». Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι φοιτητές αντεπεξήλθαν στο ρόλο τους ως αξιολογητές σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και μέσα από την αξιολόγηση εργασιών των συμφοιτητών τους και την ανατροφοδότηση που έλαβαν αλλά και παρείχαν, κατάφεραν να βελτιώσουν την εργασία που εκπόνησαν και να εμβαθύνουν/κατανοήσουν εκτενέστερα θέματα του γνωστικού αντικειμένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 856)